AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

13.11.2017

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU İLƏ AMEA-NIN GƏNCƏ BÖLMƏSİ ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ MÜQAVİLƏSİ İMZALANMIŞDIR

13 noyabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu ilə akademiyanın Gəncə Bölməsi arasında elmi əsərlərin, məqalələrin və monoqrafiyaların nəşri, birgə elmi-tədqiqat işlərinin, akademik araşdırma və informasiya mübadilələrinin aparılması, gənc elmi kadrların hazırlanması işinin əlaqələndirilməsi məqsədilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır. Müqavilə 5 il müddətinə nəzərdə tutulub. Onu Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli və Gəncə Bölməsinin sədri, akademik Fuad Əliyev imzalayıblar.
Fikrimizcə, bu müqavilə elmi araşdırmaların koordenasiya edilməsi baxımından əhəmiyyətli olub, yeni birgə tədqiqatlara stimul vermiş olacaq.13.11.2017

ŞAH İSMAYIL XƏTAİ VƏ ŞAH TƏHMASİBİN YENİ ŞEİRLƏRİ AŞKAR EDİLİB

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə  direktor müavini, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov Ankara Milli Kitabxanasından I Şah İsmayıl Xətainin və onun oğlu I Şah Təhmasibin ana dilində yazdıqları  şeirləri aşkar etmişdir. Xətainin Ankara Milli Kitabxanasındakı Əlyazma məcmuəsindən tapılmış “Şah Xətai” başlığı ilə gedən əsərləri qəzəl və qoşma janrlarında yazılmışdır. Onun bəzi mətbu şeirləri ilə bu əlyazmadakı şeirlər arasında fərqlər vardır. 


10.11.2017

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA SABAH QRUPUNUN TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜN NÖVBƏTİ MÜHAZİRƏ OXUNUB

8 noyabr 2017-ci il tarixində AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Bakı Dövlət Universitetinin Filolofiya fakültəsinin SABAH qruplarının 3-cü kurs tələbələri üçün “Azərbaycan yazılı abidələrinin dili” fənni çərçivəsində növbəti dərs keçilib. Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov tələbələrə “Səfəvilər dövrü ədəbiyyatı və XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbi dili” mövzusunda geniş mühazirə oxuyub. 


06.11.2017

TANINMIŞ YAZIÇI ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA OLUB

Ingiltərə “Pen club”unun, Suriya Yazıçılar İttifaqının və İran Yazıçılar İttifaqı Idarə heyətinin üzvü, Azərbaycanın dostu, “Əl-ərabiyə” və “Əl-cəzirə” kanalında mütəmadi olaraq respublikamızı təbliğ edən  tanınmış yazıçı, tərcüməçi və tədqiqatçı Yusif Əzizi Bənitorof AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda olub. Qonağı institutun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d.  Paşa Kərimov, elmi katib, fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfov və Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi  şöbəsinin müdiri, professor Kamandar Şərifov qarşılamışlar. 


04.11.2017

SABAH QRUPLARININ TƏLƏBƏLƏRİNƏ NÖVBƏTİ MÜHAZİRƏ OXUNUB, GƏNCLƏR MƏHƏMMƏD FÜZULİNİN ANADİLLİ ƏSƏRLƏRİNİN ƏLYAZMALARI İLƏ TANIŞ OLUBLAR

3 noyabr 2017-ci il tarixində AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin SABAH qruplarının tələbələri üçün “Azərbaycan yazılı abidələrinin dili” fənni çərçivəsində növbəti dərs keçilib. Əlyazmalar İnstitutunun elmi katibi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əzizağa Nəcəfov “Məhəmməd Füzulinin anadilli əsərlərinin dili” mövzusunda mühazirə oxuyub. Dərs prosesində tələbələrə Məhəmməd Füzulunin Əlyazmalar İnstitutunda qorunan ən qədim üç əlyazması – şairin “Divan və Bəngü Badə”si, “Hədiqətüs-süəda”sı və “Səhhət və Mərəz” əsəri nümayiş olunub. Sonda mühazirəçi tələbələri maraqlandıran sualları cavablandırıb.
Qeyd edək ki, dərs BDU-nun Filologiya fakültəsinin SABAH qruplarının tələbələri üçün anadilli əlyazma abidələrinin gənc nəsil arasında təbliği məqsədilə təşkil olunub. Xatırladaq ki, dərslər AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimlinin təşəbbüsü ilə keçirilir.01.11.2017

AKADEMİK VASİM MƏMMƏDƏLİYEV HAQQINDA DİSSERTASİYA İŞİ MÜDAFİƏ OLUNUB

31 oktyabr 2017-ci il tarixdə Fuad İzzət oğlu Nurullayevin AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi” şöbəsində yerinə yetirilmiş  “Akademik Vasim Məmmədəliyevin elmi-dini fəaliyyəti” (ixtisas:7213.01-dinşünaslıq) mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi olub. Dissertasiyanın birinci fəslində alimin həyatı, yaradıcılığı, elmi-dini fəaliyyəti araşdırılmış, onun respublikamızın islam dünyası ölkələri ilə əlaqələrinin möhkəmlənməsindəki rolu tədqiq edilib. 


30.10.2017

SABAH QRUPLARININ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜN NÖVBƏTİ MÜHAZİRƏ

27 oktyabr 2017-ci il tarixində AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin SABAH qruplarının tələbələri üçün "Azərbaycan yazılı abidələrinin dili" fənni çərçivəsində növbəti dərs keçilib. Əlyazmalar İnstitutunun elmi katibi, flologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əzizağa Nəcəfov tələbələrə “Şah İsmayıl Xətainin əsərlərinin dili” mövzusunda mühazirə oxuyub. Alim mühazirəsində Şah İsmayılın irsinin araşdırıcıları, dünyanın müxtəlif kitabxanalarında qorunan əlyazmalar əsasında hazırlanmış külliyyatının tənqidi mətni, əsərlərindəki dilin sadəliyi və təmizliyi barədə geniş məlumat verib, “Xətainin təxəllüsü necə yazılmalıdır?”, “Xətainin ulu babası Şeyx Səfiəddinin anadilli əsərləri, yoxsa Səfərəli bəy Şamlunun anadilli irsi” kimi mübahisəli məsələlərə aydınlıq gətirib.


24.10.2017

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA M.P.VAQİFİN ANADAN OLMASININ 300 İLLİYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANS KEÇİRİLİB

24 oktyabr 2017-ci il tarixdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 300 illiyinə həsr edilmiş “Molla Pənah Vaqif: Sələflər və xələflər- erkən yeni dövr əlyazmaları və Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi problemləri” mövzusunda XV ənənəvi respublika elmi-nəzəri konfransı keçirilib. 


23.10.2017

HÖRMƏTLİ HƏMKARLAR!

Sizi böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 300  illiyinə həsr edilmiş “Molla Pənah Vaqif: Sələflər və xələflər- erkən yeni dövr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri” mövzusunda XV ənənəvi respublika elmi nəzəri konfransına dəvət edirik.
Konfrans 24 oktyabr 2017-ci il tarixdə saat 11-00-da AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda keçiriləcək.
Ünvan: İstiqlaliyyət küç, 26.    


21.10.2017

QARABAĞ ƏDƏBİ MÜHİTİ MÖVZUSUNDA DOKTORLUQ İŞİ MÜDAFİƏ OLUNUB

AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun elektron zalında həmin institutun nəzdində fəaliyyət göstərən Ədəbiyyatşünaslıq üzrə Müdafiə Şurasında Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmlər doktoru hazırlığı üzrə dissertantı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Raqub Kərimovun "Qasım bəy Zakir: həyatı, dövrü və müasirləri" mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi uğurla baş tutub. 


<< Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014